800x110 Reklam alan
 letiim   Reklam   Kurumsal 
Eza­n sözlerinin Türkçe an­la­mı nedir?
 Ezanın Türkçe anlamı şudur: “Al­lah her şey­den bü­yük­tür. Al­lah her şey­den bü­yük­tür. Al­lah’tan baş­ka hiç bir ilâh ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor ve ilân edi­yo­rum. Al­lah’tan baş­ka hiç­bir ilâh ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor ve ilân edi­yo­rum. Mu­ham­med’in, Al­lah’ın el­çi­si ol­du­ğu­nu bi­li­yor ve ilân edi­yo­rum. Muham­med’in, Al­lah’ın el­çi­si ol­du­ğu­nu bi­li­yor ve ilân edi­yo­rum. Hay­di na­ma­za ko­şun. Hay­di na­ma­za ko­şun. Hay­di kur­tu­lu­şa ko­şun. Hay­di kur­tu­lu­şa ko­şun. Al­lah her şey­den bü­yük­tür. Al­lah her şey­den bü­yük­tür. Al­lah’tan baş­ka hiç bir ilâh yok­tur”.
Sa­bah na­ma­zın­da hay­ye alelfelâhdan (hay­di kur­tu­lu­şa ko­şun) sonra söylenen “Esselâtü hay­run mi­nen­nevm lafzı “na­maz uy­ku­dan da­ha ha­yır­lı­dır.” Anlamına gelmektedir.
Ce­ma­at­le Na­ma­z kılmanın fazileti nedir?
Ce­ma­at­le na­ma­z kılmanın meşruluğu Kur’an, Sün­net ve icma de­lil­le­ri­ne da­ya­nmaktadır. Al­lah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de bu hususta mealen şöy­le bu­yu­rmaktadır:“Ve sen iç­le­rin­de olup da on­la­ra na­maz kıl­dı­ra­cak olur­san, on­lar­dan bir bö­lü­mü se­nin­le bir­lik­te na­ma­za dur­sun, si­lah­la­rı­nı da yan­la­rı­na al­sın­lar.”  Al­lah’u Teâlâ bu ayetten anladığımız kadarı ile savaş sı­ra­sın­da bi­le ce­ma­at­le na­maz kıl­ma­yı em­ret­miş­tir. Kor­ku­lu an­lar­da ce­ma­atle namaz kılmak em­re­di­liyorsa, gü­ven için­de bu­lu­nul­du­ğu za­man ön­ce­lik­le ce­ma­at ha­lin­de na­maz kıl­mak ge­re­kir.
Hz. Pey­gam­ber de, ce­ma­at­le na­ma­z kılmayı teş­vik ede­rek şöy­le bu­yur­muş­tur: “Ce­ma­at­le kı­lı­nan na­maz, tek ba­şı­na kı­lı­nan na­maz­dan yir­mi ye­di de­re­ce da­ha fa­zi­let­li­dir.”
Buna göre cemaatle namaz kılmak dinen çok güzel bir davranış ve Hz. Peygamberin de sünnetidir. Sevabı da münferiden kılınan namazdan 27 kat daha fazladır.
Kıyametin büyük alametleri nelerdir? 
 Kıyametin büyük alametleri şunlardır: 
 1- Müminleri nezleye tutulmuş ve kafirleri sarhoş olmuş gibi yapacak bir dumanın çıkması.
 2- Deccal adında bir şahsın türeyip tanrılık davasında bulunması ve sonra kaybolup gitmesi...       3- Ye'cüc ve Me'cüc adında iki milletin yeryüzüne yayılarak bir müddet bozgunculuğa çalışması...
4- Hazret-i İsa'nın gökten inerek bir müddet Peygamberimizin şeriatı ile amel etmesi...
5- "Dabbetü-l Arz" adında canlı bir yaratığın yerden çıkarak insanlara karşı sözler söylemesi...    6- Yemen tarafından korkunç bir ateş çıkarak etrafa dağılması...
7- Doğu ile batıda ve Arab yarımadasında birer büyük yer çöküntüsü olması...
8- Güneşin az bir zaman için battığı yerden doğması...
 Bütün bu olaylar Yüce Allah'ın kudretine göre, hiç bir zaman imkansız sayılamaz. İçinde yaşadığımız bu âlemdeki olayların her biri, yaratışın ve büyük bir kudretin nişanıdır, bir üstünlük örneğidir. Kur’an-i bir ifade ile,  "Bütün bunları yaratmak Allah'a güç değildir." (İbrahim:20)
 
Üçten dokuzâ şart olsun demek boşama olur mu?
       Şart olsun sözü, söylenen bölge ve memlekette ne mânâya geliyor, bunu bilmek gerek. Umumiyetle bununla boş olsun mânâsı kast edilir.
          Bu mânâya gelen şart olsun sözü boşamaktan başka bir şey değildir. Böyle olunca "üçten dokuza şart olsun" demek, kadını üç talâk ile birden boşamak demektir.
           Yâni kadını kocaya bağlayan üç katlı bağın üçünü de bir anda koparıp atmaktır. Sahabe zamanında da böyle fazla boşamalar olmuş, birisi karısını yüz talâk ile, biri de bin talâk ile boşamış, durum Resûlüllaha aksedince bunun üç talâk olduğunu, fazlasının ise günah olan bir lüzumsuzluk olduğunu ifade buyurmuştur.
           Dört mezhep imamları üçten dokuza veya daha fazlaya şâmil boşanmalarda üç talâkın üçünün de meydana geldiğini hükmetmişlerdir.
 
Günün Sözü
Meyve veren ağaca kuru denilmediği gibi eseri devam eden zevata da ölü denmez
Süleyman Hilmi Tunahan
 
Günün Ayeti       
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
 
Günün Hadisi
Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir.
 
Günün Duası
Allah’ım insanların ve Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım
 
Günün Nüktesi
Hz.Peygamberin kardeşleri
Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle anlatıyor:
Peygamber aleyhisselâm kabristana gelip buyurdu:
— Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de,,—Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum.
— Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler. Peygamber aleyhisselâm:
— Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimiz ise, henüz gelmemiş olanlardır.
Bunun üzerine:
— Ey Allah'ın Resulü, ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın? diye sordular. Peygamber aleyhisselâm:
Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle anlatıyor:
Peygamber aleyhisselâm kabristana gelip buyurdu:
— Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de,,—Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum.
— Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler. Peygamber aleyhisselâm:
— Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimiz ise, henüz gelmemiş olanlardır.
Bunun üzerine:
— Ey Allah'ın Resulü, ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın? diye sordular. Peygamber aleyhisselâm:
— Bilmiyor musun ki, siyah atlar arasında yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atın sahibi kendi atını bilmez, tanımaz mı? buyurdu.
— Evet, Allah'ın Resulü tanır, dediler. Peygamber aleyhisselâm:
— Çünkü onlar abdest sebebiyle yüzleri, el ve ayakları bembeyaz, parlak olarak gelirler. Ve ben de onları Havzın kenarında beklerim. Dikkat! Bazı kimseler benim Havzıma yaklaştırılmayacaktır. Haydi geliniz! diye çağıracağım. >
— Onlar senden sonra değiştirdiler, denilecektir.
Ben de:
— Yazık onlara! diyeceğim.
 
Bunları biliyor muyuz?
Beytullah Ne Demektir?
 Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe'nin diğer bir adıdır.

Tarih :    (Bu haber 46112 kez okundu.)


Facebook'ta Paylaş

Gönderen Email Adresi :

Arkadaşınızın Email Adresi :


Yorum Ekle Tüm Yorumları Oku
Diğer Yazılar

Yazar Girişi
Küs olan karı kocanın arasını bulmak için yalan söylemek caiz mi?
Vefat eden kişi ile ilgili olarak söylenen nasıl bilirsiniz sözünün dini bir dayanağı var mıdır?
Her Namaz İçin Yeni Bir Abdest Almak Gerekir Mi
Yapılan Bir İbadetin Ya Da İşlenen Bir Günahın İmana Faydası Ya Da Zararı Olur Mu
Ölen Kimsenin Ödeyeceği Haklar Varsa Bu Haklar Nasıl Ödenir
İslam’ın yasakladığı bir malın ticaretini yapmak caiz mi?
Mezardaki Ölü Kendisini Ziyaret Edenleri Tanır Mı
İnsanın ölüm esnasında gözlerinin açık kalmasının hikmeti nedir?
İnsanlar Ne Zaman Cennete veya Cehenneme Gidecek
İpek karışımı olan elbiseyi erkeğin giymesi caiz mi?
1 2 3 4 5 6 Sonraki >>
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan
180x300 Reklam alan

Copyright Anamur Haberci - 2015 | admin
anamurhaberci@gmail.com
Dolu MEDYA - Esentepe Mah. Atatürk Bulvarı Şekerbank Arkası Türk Telekom Yanı Nasibe Erdem Apt. No:8 Kat:1-2 Anamur/MERSİN
Tel: 0.324.814 24 24 - GSM:0 531 828 64 64

Hit : 64190895 | Dn : 40087 | Bugn : 25080

Livanet Professional Design